SR EN

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ,,ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР“

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ,,ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР“


Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта плана - Иземена и допуна Плана детаљне регулације ,,Шеховића поље -мултифункционални простор“, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 51. б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава,
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА
ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
,,ШЕХОВИЋА ПОЉЕ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР“

1. Јавни увид у Нацрт плана - Измена и допуна Плана детаљне регулације ,,Шеховића поље - мултифункционални простор“, обавиће се у периоду од 04.05.2022. године до 19.05.2022. године у канцеларијама одељења за урбанизам број 25 и 26, Општинске управе општине Пријепоље, Трг братства јединства 1, радним данима од 10-15 часова.

2. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана - Измена и допуна Плана детаљне регулације ,,Шеховића поље - мултифункционални простор“, могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 19.05.2022. године.

3. Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.

4. У току трајања јавног увида Нацрт плана - Измена и допуна Плана детаљне регулације ,,Шеховића поље -мултифункционални простор“, биће изложен на интернет страници http://www.urbanizam.prijepolje.rs/

5. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 23.05.2022. године, са почетком у 13 часова у згради Општинске управе општине Пријепоље, Трг братства јединства 1.

Документациона основа
План

Please publish modules in offcanvas position.