SR EN

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗАЛУГ У СВРХУ ЗАШТИТЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ ЛИМ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗАЛУГ У СВРХУ ЗАШТИТЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ ЛИМ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


 

Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта ,,Плана детаљне регулације за део насеља Залуг у Пријепољу у сврху заштите од великих вода реке Лим“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/21) и члана од 55. до 64. Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр.32/2019), оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЗАЛУГ У СВРХУ

ЗАШТИТЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ ЛИМ

У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

  • Јавни увид у Нацрт ,,Плана детаљне регулације за део насеља Залуг у Пријепољу у сврху заштите од великих вода реке Лим“, са Извештајем о стратешкој процени ,,Плана детаљне регулације за део насеља Залуг у Пријепољу у сврху заштите од великих вода реке Лим“, на животну средину, обавиће се у периоду од 12.12.2022. године до 16.01.2023. године у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, (канцеларија бр. 25), Општинске управе општине Пријепоље, Трг братства јединства 1, радним данима од 10-15 часова.
  • Физичка и правна лица примедбе на ,,Плана детаљне регулације за део насеља Залуг у Пријепољу у сврху заштите од великих вода реке Лим“, у општини Пријепоље са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 16.01.2023. године.
  • Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
  • У току трајања јавног увида Нацрт,,Плана детаљне регулације за део насеља Залуг у Пријепољу у сврху заштите од великих вода реке Лим“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће изложен на интернет страници www.prijepolje.ls.gov.rs
  • Јавна презентација Нацрта ,,Плана детаљне регулације за део насеља Залуг у Пријепољу у сврху заштите од великих вода реке Лим“, са Извештајем о стратешкој процени на животну средину, биће одржана дана 23.12.2022. године са почетком у 13 часова сали за састанке Општинске управе општине Пријепоље, (поткровље), Трг братства јединства 1, у Пријепољу.
  • Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 19.01.2022. године, са почетком у 13 часова сали за састанке Општинске управе општине Пријепоље, (поткровље), Трг братства јединства 1, у Пријепољу.

Please publish modules in offcanvas position.