SR EN

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИС

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИС


 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23 , у даљем тексту: Закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ”

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ”

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 22. aприла до 21. маја 2024 године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама општина Нова Варош, Прибој и Пријепоље. као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 21. маја 2024. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 13. маја 2024. године са почетком у 12,00 часова у згради општине Нова Варош, скупштинска сала на 5. спрату, Карађорђева 32, Нова Варош.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 3. јуна 2024. године са почетком у 12,00 часова у згради општине Нова Варош, скупштинска сала на 5. спрату, Карађорђева 32, Нова Варош.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

У складу са чланом 47b. став 5. Закона о планирању и изградњи на јавни увид се позивају сви оргаии, посебне организације, односно имаиоци јавних овлашћења, који су доставили посебне услове.

Материјал

Please publish modules in offcanvas position.