SR EN

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023


 Popis poljoprivrede 2023

Значај Пописа пољопривреде 2023

Након спровођења Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из области пољопривреде. Овим пописом добија се свеобухватни, међународно упоредиви преглед структурних карактеристика националне пољопривреде, као и основ за креирање одрживе аграрне политике. Резултати Пописа пољопривреде 2023. омогућиће и ажурирање оквира за спровођење редовних статистичких истраживања усклађених са међународним стандардима, која, заједно са структурним истраживањима, представљају окосницу система статистике пољопривреде.

Законска основа

Попис се спроводи у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21).

Примењени инструменти, обухват, обележја и стандардизација концепта и дефиниција у складу су са Светским програмом Пописа пољопривреде 2020. Уједињених нација,  уредбом Европског парламента и Савета о обједињеној статистици пољопривредних газдинстава (Regulation [ЕC] No 2018/1091 of the European parlament and of the Council of 18. July 2018, on integrated farm statistics) и методологијом Евростата.

Јединице посматрања

Јединице посматрања у Попису пољопривреде 2023. су пољопривредна газдинства територији Републике Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника).

У циљу што квалитетнијег обухвата, Адресар пољопривредних газдинстава je формиран упаривањем евиденција из различитих извора: Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, Статистичког пословног регистра, Регистра пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године. Адресар садржи око 680 хиљада јединица од којих треба прикупити податке у Попису.

Предмет пописа и метод прикупљања података

Како се Попис пољопривреде 2023. спроводи по модуларном принципу, основна обележја о пољопривредним газдинствима: идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, подаци о радној снази и подаци о броју стоке прикупљају се потпуним обухватом јединица посматрања. Подаци о органској производњи и примењеним мерама руралног развоја биће преузети из административног извора – евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) биће прикупљени на узорку.

Подаци ће се прикупити методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће податке уносити директно у електронски Упитник на лаптопу (метод CAPI). Газдинства правних лица моћи ће да се попишу самостално, уносом података у веб-Упитник (метод CAWI).

Финансирање и организација Пописа

Попис пољопривреде 2023. припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику, у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21 ) и у оквиру пројекта претприступних фондова Европске уније IPA (Instrument Pre-accession Assistance) 2018.

Финансирање Пописа обезбеђује се из претприступних фондова ЕУ, у оквиру ИПА 2018, и из буџета Републике Србије, у складу са законом.

Планирано је да у Попису пољопривреде 2023. учествује око 3 000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора.

С обзиром на потребан број кандидата, општински и регионални координатори су из редова запослених у Заводу. Ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму Завода, у току маја месеца организована је четвородневна обука за регионалне, а у току јуна месеца петодневна обука за општинске координаторе. Формирање трочланих пописних комисија (157) у општинама извршено је до краја маја, како би се омогућила логистичка подршка Заводу у реализацији пописних активности до нивоа локалне администрације.

Обавеза учешћа у Попису и заштита података

Учешће у Попису је обавезно, а посебна пажња, у свим фазама реализације Пописа, посветиће се заштити података. Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са законом и да податке до којих долазе у току пописивања чувају као пословну тајну. Свако одбијање давања података или давање нетачних података и свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са законом.

Контрола квалитета података прикупљених Пописом

Непосредно након Пописа спроводи се Контрола квалитета података, поновним пописивањем домаћинстава у изабраним пописним круговима како би се оцениле грешке у обухвату и грешке у одговорима на изабрана пописна питања (коришћено пољопривредно земљиште, број стоке и продаја пољопривредних производа).

У циљу благовременог информисања, сви заинтересовани, а посебно кандидати за пописиваче, могу да прате веб-сајт: www.popispoljoprivrede.stat.gov.rs где се могу наћи све потребна и актуелна обавештења, као и припремљени методолошки инструменти за спровођење Пописа пољопривреде 2023.

 

Please publish modules in offcanvas position.